Trường hợp phải điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư năm 2021

Việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư được pháp luật quy định cụ thể tại Luật Đầu tư 2014, Nghị định 118/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư.

Theo đó, Nhà đầu tư cần phải thực hiện điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư khi có thay đổi các nội dung sau:

Thay đổi mã số dự án đầu tư;

Thay đổi tên dự án đầu tư

Thay đổi địa chỉ của nhà đầu tư hoặc thay đổi tên nhà đầu tư

Thay đổi địa điểm thực hiện dự án đầu tư, diện tích đất sử dụng

Thay đổi mục tiêu, quy mô dự án đầu tư;

Thay đổi vốn đầu tư của dự án, tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn;

Thay đổi thời hạn hoạt động của dự án;

Thay đổi tiến độ thực hiện dự án đầu tư;

Thay đổi ưu đãi, hỗ trợ đầu tư (nếu có) và các điều kiện đối với nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư (nếu có).

Điều chỉnh dự án đầu tư đối với dự án thuộc diện phải quyết định chủ trương đầu tư

Trường hợp đề xuất của nhà đầu tư về việc điều chỉnh nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dẫn đến dự án đầu tư thuộc diện phải quyết định chủ trương đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư thực hiện thủ tục quyết định chủ trương đầu tư trước khi điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Đối với các dự án thuộc diện phải quyết định chủ trương đầu tư, khi điều chỉnh dự án đầu tư liên quan đến mục tiêu, địa điểm đầu tư, công nghệ chính, tăng hoặc giảm vốn đầu tư trên 10% tổng vốn đầu tư, thời hạn thực hiện, thay đổi nhà đầu tư hoặc thay đổi điều kiện đối với nhà đầu tư (nếu có), cơ quan đăng ký đầu tư thực hiện thủ tục quyết định chủ trương đầu tư trước khi điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Chưa có đánh giá
0932 350 835